Dataskyddspolicy - Auschwitz

Dataskyddspolicy

I enlighet med den som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR), som anges nedan, är information relaterad till behandlingen av dessa uppgifter.

Denna dataskyddspolicy kan ändras för att anpassa sig till företagets aktiviteter och tjänster, utöver de befintliga bestämmelserna. Vi påminner dig om att det är ditt ansvar att kontrollera detta regelbundet.

ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Musealia Exhibitions & Museums, SL

Paseo de los Fueros 1, 1ºH
20.005 San Sebastián (Guipúzcoa)
Spain

Tel. +34 943 44 55 79
CIF: B-17.618.745

DATASKYDDSOMBUD

Musealia Exhibitions & Museums, SL

Delegada de Protección de Datos
Paseo de los Fueros 1, 1ºH
20005  San Sebastián (Guipúzcoa)
Spain

Tel. +34 943 44 55 79
Contact: info@musealia.net

Data processing aims

Your data will be processed for the following purposes:
– To manage to company´s services and activities
– To send out information concerning Musealia´s exhibitions and activities, and to draw up profiles or polls to improve the quality of our services.

Personal data will be processed exclusively for the aforementioned purposes and shall be kept until the interested party requests the withdrawal of this information.

Godkännande

Musealia är ett spanskt företag som ägnar sig åt att skapa och hantera reseutställningar av hög kvalitet för museer, kulturlokaler och utställningshallar. Vi strävar efter att skapa upplevelser som får våra besökare att reflektera kring olika historiska, vetenskapliga eller kulturella ämnen.

Nedan följer de rättsliga grunderna för den personuppgiftsbehandling som Museo utför för att uppnå sina mål, beroende på typ av databehandling:
– GDPR: 6.1.a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
– GDPR: 6.1.b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

I alla meddelanden kommer Musealia att erbjuda dig chansen att avbryta motsvarande tjänst och dra tillbaka dina personuppgifter.

Mottagare och internationella överföringar

Data kommer inte att lämnas ut till tredje part, förutom under lagligt fastställda omständigheter. Uppgifterna kommer endast att hanteras av tredje parter som ansvarar för behandling av data för att underhålla och säkerställa att Musealias verksamhet och tjänster fungerar korrekt.

Berörda parters rättigheter

Personuppgifterna från den berörda parten är korrekta och korrekta, och den berörda parten måste meddela alla ändringar eller ändringar av nämnda data.

Du har alltid följande rättigheter i enlighet med vad som anges i GDPR:
– Rätten att begära åtkomst till dina personuppgifter och all information relaterad till de behandlade uppgifterna
– Rätten att begära rättelse av dina personuppgifter
– Rätten att begära uttag av dina personuppgifter
– Rätten att begära begränsningar i behandlingen av dina uppgifter
– Rätten att motsätta sig behandling av dina personuppgifter
– Rätten att överföra dina personuppgifter
– Rätten att återkalla samtycke, hela tiden, utan att det påverkar lagligheten av databehandling baserat på samtycket innan det tas bort

När det gäller någon av de omständigheter som nämns ovan kommer Musealia att få tillgång till uppgifterna på ägarens begäran, och kommer endast att bevara data i det enda syftet att formulera, utöva eller försvara klagomål, eller, om tillämpligt, av tvingande juridiska skäl.

Om du vill utöva dina rättigheter eller behöver information för att behandla motsvarande förfarande, vänligen skicka en skriftlig begäran, antingen till info@musealia.net eller per post, och bifoga en kopia av en giltig form av ID, till:

Musealia Exhibitions & Musems, SL

Delegada de Protección de Datos 

Paseo de los Fueros 1, 1º H
20005 – San Sebastián (Guipúzcoa)
Spain

För att utöva dina rättigheter, bifoga en kopia av ditt ID-dokument.

Dessutom måste alla krav göras till den spanska dataskyddsmyndigheten via deras elektroniska kontor: www.agpd.es