Postkort fra Sverige, forsider - Auschwitz

Postkort fra Sverige, forsider